DDM Mikulov

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Všeobecné ustanovení

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele vzdělání (služeb) – dále jen poskytovatel a účastníka vzdělávání – dále jen klient. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí školským zákonem (561/2004 Sb.), vyhláškou o zájmovém vzdělávání (74/2005 Sb.), dále pak občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.), obchodním zákoníkem (513/1991 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

II. Identifikační údaje poskytovatele

Dům dětí a mládeže Mikulov, příspěvková organizace
Svobody 241/6, 692 01 Mikulov
IČ: 60575905
Statutární orgán: Mgr. Alena Židelová, ředitelka
Právní forma: příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem.

III. Poskytované služby

Poskytovatel poskytuje v rámci své činnosti služby (zájmové vzdělávání) na základě  školského zákona a vyhlášky o zájmovém vzdělávání. Jedná se konkrétně o táborovou činnost spojenou s pobytem (pobytové tábory), příměstské tábory, akce a kroužky.

IV. Vznik smluvního vztahu

Na základě projeveného zájmu klienta (osobní, mail, pošta, telefon) oznámí poskytovatel klientovi podmínky žádané služby, zejména pak platební podmínky, podmínky účasti, rozsah služeb, termíny a další informace související s danou činností. Klient vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami poskytovatele písemnou přihláškou. Přihlášku odevzdá poskytovateli před začátkem akce. Jako písemnou formu lze akceptovat elektronickou přihlášku, která bude zákonným zástupcem podepsaná v den nástupu na tábor, akci nebo v průběhu docházky do kroužku. Tento smluvní vztah vzniká doručením přihlášky. Klient se tímto zavazuje akceptovat tyto smluvní podmínky. Přihláškou se v případě přihlášky na kroužek klient zavazuje k docházce do kroužku po celý školní rok. Úplata za kroužek je za celý školní rok, musí být zaplaceno nejpozději do 25.10. daného školního roku a to převodem na účet DDM Mikulov, č. účtu 21239651/0100.. V případě ukončení docházky dítěte do kroužku (zdravotní nebo jiné důvody) je zákonný zástupce povinen sdělit tuto informaci v kanceláři DDM a vyplnit tzv. odhlášku (najdete ji ke stažení na webových stánkách nebo ji obdržíte v kanceláři DDM.) V případě, že nedojde k řádnému ukončení smluvního vztahu odhláškou, je rodič povinen uhradit i v případě neúčasti dítěte v zájmovém vzdělávání celou roční úplatu. Kromě výjimek probíhají v DDM kroužky vždy od začátku října do konce května.

V. Způsob úhrady

Poskytovatel sdělí zájemci způsob a termín úplaty za poskytovanou službu. V případě kroužků je termín úhrady nejpozději do 25.10. daného školního roku.


 

1

  • Úplata převodním příkazem. Poskytovatel klientovi sdělí variabilní symbol, číslo účtu a termín úplaty, do poznámky uvede klient jméno dítěte a název kroužku, akce nebo tábora

  • Vystavení faktury se 14 -ti denní splatností, vystavení na základě poskytnutých údajů o plátci, které předá klient. Faktura musí být zaplacena před začátkem poskytované služby.

VI. Překážka na straně klienta

V případě, že se klient nemůže zúčastnit tábora, akce nebo musí ukončit docházku do zájmového kroužku, k nimž je přihlášen, je povinen tuto  skutečnost oznámit vedoucímu tábora, akce nebo pracovníkům DDM co nejdříve. Forma oznámení může být telefonická, ale poté je nutné zaslat i formu písemnou (může být i e-mail.)

V případě zájmového kroužku se vyplní odhláška. V případě žádosti o vrácení poměrné části úplaty za tábory (pouze v případě zdravotních problémů je nutno doložit kopii lékařské zprávy) se podá písemná žádost e-mailem nebo osobně k rukám statutárního zástupce organizace. Ten rozhodne, jestli se poměrná část úplaty vrátí a v jaké výši a to v souladu se storno podmínkami, které jsou uvedeny na přihlášce. Rozhodne-li se účastník odhlásit ze zájmového kroužku během školního roku, informuje svého vedoucího kroužku a pošle odhlášku. V případě, že účastník přestane docházet do zájmového kroužku na základě vlastního rozhodnutí, úplata se nevrací. V případě zdravotního či jiného závažného důvodu (např. změny bydliště, dlouhodobá nemoc - nutné potvrzení), se alikvotní část úplaty vrací a to na základě písemné žádosti účastníka a po vyúčtování nákladů na kroužek. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem končí v den oznámení o neúčasti. Ke dni ukončeného smluvního vztahu je vypočteno storno z ceny, pokud klient již zaplatil (v případě táborů).


 

VII. Storno poplatky

Storno poplatky z táborů se stanovují aktuálně v přihlášce na tábory. Poskytovatel může v podmínkách konkrétního tábora nebo akce stanovit storno poplatky odlišně. Vratky v případě předčasného ukončení smluvního vztahu z vážného důvodu (nemoc podložená lékařskou zprávou) jsou posuzovány individuálně, na základě rozhodnutí ředitelky organizace je poměrná částka vrácená po ukončení akce způsobem, který se předem dohodne s klientem.

VIII. Překážky na straně poskytovatele

Poskytovatel může u konkrétního tábora, akce nebo kroužku stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn tábor, akci nebo kroužek zrušit, a to nejpozději 3 dny před jeho zahájením.  Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem tak končí ke dni zrušení. Poskytovatel může zrušit tábor, kroužek, akci  i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje klienta. Klientovi pak náleží vratka 100% ze zaplacené ceny, pokud došlo ke zrušení kroužku z objektivních příčin již v jeho průběhu, je klientovi vrácena poměrná část úplaty vypočítaná s ohledem na počet lekcí, které proběhly.

IX. Dodání služby

Poskytovatel se zavazuje dodat smluvenou službu v kvalitě a rozsahu, kterou uvedl v podmínkách poskytnutí služby (leták, propozice…). S těmito podmínkami byl klient

2

seznámen před vznikem smluvního vztahu a podáním přihlášky podle bodu IV. je vzal na vědomí. Poskytovatel dále stanoví provozní řád a další podmínky pobytu klienta na táboře, akci, kroužku, se kterými seznámí klienta před zahájením. V případě nedodržení těchto podmínek ze  strany klienta, může poskytovatel ukončit smluvní vztah i během konání. V tomto případě klientovi nenáleží žádná finanční náhrada.

X. Vratky

V případě ukončení smluvního vztahu vrátí poskytovatel klientovi cenu, kterou klient za službu zaplatil sníženou o storno poplatky vypočtené podle bodu VII. těchto podmínek. Vratku provede poskytovatel na účet klienta.  V případě, že za klienta platí poskytovanou službu třetí strana, je vratka provedena vždy ve prospěch této třetí strany, a to vratkou na účet plátce.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny služby poskytované podle těchto podmínek. Změnu těchto podmínek lze uskutečnit pouze písemnou formou a nevztahuje se na již uzavřené smluvní vztahy.


 


 

V Mikulově 30.8.2018 Alena Židelová, ředitelka